Kế Toán Trưởng

  • Kế toán trưởng tham mưu giúp Giám đốc về công tác tài chính, kế toán, thống kê; giúp Giám đốc xây dựng các phương án chiến lược tài chính và các vấn đề tài chính khác, cụ thể:
  • Nắm chắc tình hình tài chính của công ty để phân bổ nguồn tài chính hợp lý thực hiện các dự án và các công việc cụ thể theo kế hoạch đã được Ban Giám đốc phê duyệt.
  • Xây dựng chiến lược tài chính của công ty: Kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
  • Xây dựng Quy chế quản lý tài chính nội bộ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về tài chính và đặc thù kinh doanh của công ty.
  • Xây dựng phương án sử dụng vốn, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ trình Ban Giám đốc.
  • Lập hệ thống sổ sách kế toán của công ty theo đúng quy định của Pháp luật và kế toán thống kê; chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài chính – kế toán đã được quy định;
  • Trực tiếp phụ trách chỉ đạo và hướng dẫn công tác nghiệp vụ tài chính kế toán của Phòng tài chính kế toán và các đơn vị trực thuộc.
  • Chịu trách nhiệm việc đảm bảo chính xác, hợp pháp, hợp lý của các chứng từ, sổ sách kế toán, giải trình các vấn đề tài chính của công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước HĐQT và pháp luật về các vấn đề được phân công và ủy quyền.
1900998862
Liên hệ