Đội ngũ lãnh đạo

VŨ ĐĂNG KHUÊ

Chủ tịch HĐQT

Kiêm Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Thanh Hoà

Phó giám đốc